Toimitusehdot

 1. Yleistä - sopimusehtojen soveltaminen

MR Print Oy:n sopimusehtoja (jäljempänä "Sopimusehdot") sovelletaan MR Print Oy:n ja asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin, ellei toisin sovittu MR Print Oy:n ja kyseenomaisen yksittäisen asiakkaan välillä. MR Print Oy:n sopimusehtoja voidaan soveltaa myös siinä tapauksessa, jos MR Print Oy on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 1. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen tekemisen yhteydessä toimiva sähköpostiosoite. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Samaa sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään myös mahdollisia tulevia tilauksia varten. Mikäli asiakas muuttaa sähköpostiosoitettaan, on hänen ilmoitettava siitä. Asiakkaan on myös varmistettava sähköpostisuodattimien asetukset saadakseen kaikki mahdolliset MR Print Oy:n lähettämät sähköpostiviestit.

MR Print Oy on valtuutettu, muttei ole velvoitettu lähettämään viestejä muilla tavoin kuin sähköpostitse. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia viestinnän suorittamista ensisijaisesti puhelimitse, kirjeitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (esimerkiksi SMS-viesteillä).

MR Print Oy:n sähköpostitse asiakkaalleen lähetetyt viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on asiakkaalle lähetetty. Mikäli voidaan osoittaa, että MR Print Oy:n viestinlähetyksessä on tapahtunut virhe, on vastuu MR Print Oy:llä. Asiakkaalla on lupa lähettää todistusaineistoa siitä, etteivät vastaanottamatta jääneet viestit ole aiheutuneet hänen omasta toiminnastaan.

 1. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Asiakas voi valita suoraan tuotteen, jonka voi lisätä verkkokaupan ostoskoriin ja maksaa kassalla. Asiakas voi myös pyytää tarjousta tuotteesta lomakkeen kautta. Painatustiedot lähetetään vapaamuotoisesti yhteydenottolomakkeen kautta tilauksien yhteydessä, tai sähköpostitse osoitteeseen info@mrprint.fi.

Jokaisen tilauksen kohdalla asiakkaille suunnitellaan hyväksyttäväksi sähköinen painatusluonnos, joka lähetetään tilausvahvistuksen mukana tilauksen yhteyshenkilön sähköpostiin ennen varsinaisen painatuksen toteutusta.

Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää oikean ja toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa MR Print Oy:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin MR Print Oy:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua MR Print Oy:n tilausvahvistuksen sähköpostitse, on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus.

MR Print Oy:llä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilauksia ja purkaa myös tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on selvästi rasistista, etiikaltaan selvästi kyseenalaista tai muutoin lain vastaista.

 1. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että MR Print Oy voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen, siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on MR Print Oy:n toiminnan kannalta välttämätöntä.

Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste löytyy täältä.

 1. Hinnat ja laskutus

MR Print Oy:n ilmoittamat hinnat sisältää arvonlisäveron. Tarjouksessa mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen.

Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteen tehtävistä muutoksista, laskutetaan erikseen.

Yritysasiakkaat 7pv netto, sopimusasiakkaat 14pv netto.

Tilauksellaan asiakas hyväksyy maksutavan.

 1. Tuotanto- ja Toimitusaika

Ilmoitetut tuotantoajat ovat tavoitteellisia. Tuotantoaika alkaa tilausvahvistuksen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ja aineistot ovat saapuneet.

Keskimääräisesti yksilöityjen tuotteiden toimitus tapahtuu 2-3 viikon (10-15 arkipäivää) kuluessa tilausvahvistuksesta. Kiireellisissä ja ehdottoman toimitustakarajan vaativissa tapauksissa kannattaa aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Toimituksen vaihtoehtoina ovat TNT kuriiripalvelu sekä Postin pakettiautomaatit. Paketit joko toimitetaan jakelupalvelulla ns. kotiovelle asti, tai ovat noudettavissa palvelupisteistä ja pakettiautomaateista. Sopiva toimitustapa sovitaan aina erikseen jokaisen asiakkaan kanssa.

MR Print Oy ei vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat MR Print Oy:stä riippumattomia (kuten lakko, sulku, viranomaismääräykset, luonnonkatastrofit, poikkeuksellisen hankala sää ja muut näitä vastaavat ennalta-arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli kyseessä olevat esteet kohdistuvat MR Print Oy:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa MR Print Oy on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi. MR Print Oy voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli MR Print Oy:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. MR Print Oy ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

 1. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle. Viimeistään kuitenkin silloin, kun tavara lähtee tuotannosta. Tämä pätee riippumatta siitä kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa MR Print Oy:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy MR Print Oy:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle.

Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella MR Print Oy voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

 1. Painotiedot ja tarkastusvelvollisuus

MR Print Oy suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme. Mikäli tiedostoformaatit tai määritelmät poikkeavat annetuista ohjeista, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen ennen kuin hän toimittaa tiedostoja MR Print Oy:lle. MR Print Oy ei pääsääntöisesti tarkasta tiedostojen soveltuvuutta painatukseen, vaan vastuu virheellisistä tiedostoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla.

Painoteknisistä syistä johtuvat värimuunnokset tulee ottaa huomioon tilaushetkellä. Muutaman asteen erot ovat mahdollisia eikä sellaisia eroja hyväksytä reklamaation aiheeksi. Asiakkaalle kerrotaan tästä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sähköisessä vedostuksessa. Mikäli asiakas hyväksyy vedoksen, ja vedostuksessa on jo mainittu sävyn olevan lähelle tilattua värisävyä, asiakkaan on katsottu hyväksyvän muutaman asteen erot.

Painotuotantoihin edetään aina ainoastaan asiakkaan hyväksyttyä vedoksen, jolloin asiakkaan oletetaan tarkastaneen sähköisen vedoksen sisällön huolellisesti, ja hyväksyvän vastuun vedoksen mukaisesti valmistettavista tai painettavista tuotteista.

 1. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin seitsemän (7) työpäivän kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotiedostoja koskevia vaatimuksia, ei voi esittää. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

 1. Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen, tai siitä puuttuu kirjallisesti sovittu ominaisuus, MR Print Oy päättää yksin korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli MR Print Oy ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä, eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, tai korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. MR Print Oy vastaa korvaavasta tuotteesta tai korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

 1. Korvausvastuu

MR Print Oy vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa MR Print Oy ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta, tai tahallisesta henkilövahingosta, MR Print Oy vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin MR Print Oy:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

 1. Omistusoikeus, arkistointi, tekijänoikeus ja referenssit

MR Print Oy:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat MR Print Oy:n omaisuutta.

Digitaalisia tietoja, ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja, sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita, ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. MR Print Oy:n tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä MR Print Oy vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa MR Print Oy:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia.

 1. Omistusoikeuden pidättäminen

MR Print Oy pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, omistusoikeus pidätetään kunnes kaikki MR Print Oy:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi.

 1. Referenssit ja arkistoidut mallikappaleet

MR Print Oy voi käyttää valmistettuja tuotteita esimerkkinä ("Referenssit") tuotteiden teknisistä ominaisuuksista, painomenetelmistä ja valmistuksen mahdollisuuksista myöhempiä asiakkaita varten. Asiakkaille tilauksesta valmistetuista tuotteista säilytettyjä referenssikappaleita ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, referenssien ja ylimääräisten mallikappaleiden hallintaoikeus säilyy MR Print Oy:llä ja tekijänoikeudet alkuperäisellä asiakkaalla. Mikäli asiakas haluaa kieltää tilauksesta asiakkaalle valmistetun tuotteen esittelemisen referenssinä kyseisen tuotteen valmistustavasta, voi asiakas kieltää referenssinä käytön milloin tahansa tilauksen aikana tai tilauksen jälkeen. Jos asiakas nimenomaisesti antaa luvan käyttää tilausta referenssinä, neuvotellaan mahdollinen jälkikäteen referenssinä käytön kieltäminen tapauskohtaisesti.

Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen tuotteesta, joka on ollut referenssinä valmistusmenetelmästä tai painotavasta.

 1. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

 1. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin MR Print Oy:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka MR Print Oy:n kotipaikan tuomioistuin, mutta MR Print Oy:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

 1. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa mrprint.fi esitetyt tuotteet tarjoaa

MR Print Oy

Itälahdenkatu 20 A
00210 HELSINKI

Kotipaikka: HELSINKI

Y-tunnus 3102719-3

Puhelin 040 0809112

Yhteys www.mrprint.fi/ota-yhteytta

Sopimuksellamme, emme toimita tuotteita asiakkaan sopimusta vastaan.

 1. Tietoja painoyksilöitävien tuotteiden peruutusoikeudesta

MR Print Oy myy painoyksilöityjä tuotteita, jotka valmistetaan asiakkaan antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti yksilöitynä asiakkaan tilauksen mukaan. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa MR Print Oy:n kanssa tehtyä kauppaa yksilöidysti valmistetuista tai muokatuista tuotteista ei ole.

 1. Virhevastuu ja takuu

Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä asiakkaan vastaanotettua toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava MR Print Oy:lle kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. Mahdollinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteiden toimituksesta, myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä. MR Print Oy vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään muuta takuuta ei anneta.

 1. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat puhelimitse 040 0809112 arkisin kello 9-17 välisenä aikana. Voitte ottaa myös yhteyttä yhteystietosivun kautta sähköpostitse.